Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro účast na službách cestovní agentury Bohemia Trip podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

Úvodní ustanovení

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Bohemia Trip a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a občanského zákoníku 40/64 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Dále je upraven těmito “všeobecnými smluvními podmínkami” (dále jen smluvní podmínky). Smluvní podmínky cestovní agentury Bohemia Trip jsou platné pro všechny výlety a služby cestovní ruchu. Smluvní podmínky cestovní agentury Bohemia Trip tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní agenturou Bohemia Trip.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a) provozovatel cestovní agentury

Bohemia Trip
Vlastislav Spurný
se sídlem: Vítkova 130/19, 186 00 Praha 8
IČO 137 84 005, DIČ CZ491104181

zapsaný v živnostenském rejstříku Praha 8

a

b) zákazník, který může být jak fyzická tak právnická osoba
(dále jen “zákazník”)

II. Předmět a vznik smluvního vztahu

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji  

 • tuzemského nebo zahraničního výletu či přepravy.
 • Výlet je předem sestaven, nabízen a prodáván jako kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu nebo sestaveného dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen “výlet”).

smluvní vztah je uzavřen

 • přijetím elektronické, e-mailové nebo písemné objednávky zákazníka a jejím potvrzením cestovní agenturou Bohemia Trip;
 • zároveň platí tyto smluvní podmínky případně doplněné o zvláštní podmínky, které jsou jako nedílná součást připojeny k potvrzení objednávky.
 • Potvrzením objednávky se cestovní agentura zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu, kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.
 • Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, nezahrnují ceny výletů a služeb cestovní agentury Bohemia Trip pojištění zákazníka pro cesty a pobyt.

III. Cenové a platební podmínky

Ceny výletů a služeb poskytovaných cestovní agenturou Bohemia Trip jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a cestovní agenturou Bohemia Trip.

Cestovní agentura Bohemia Trip má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím, tzn. že zákazník je povinen uhradit cenu služeb v plné výši před jejich poskytnutím.

III / a. časový rozvrh plateb je stanoven takto:

 • u tuzemských nebo zahraničních výletů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu, tj. při potvrzení objednávky, uhradit zálohu minimálně ve výši 50 % stanovené ceny.
 • doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději při zahájení výletu.

III / b. zvýšení ceny

Cestovní agentura Bohemia Trip má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb cestovního ruchu uvedenou v potvrzení objednávky v případě, že dojde ke zvýšení

 • ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot;
 • plateb spojených s dopravou;
 • směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb;
 • nedostatečném počtu zájemců o službu či výlet.

Z výše uvedených důvodů má cestovní agentura Bohemia Trip právo upravit ceny výletů a služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu, před realizací výletu či služeb, nejméně však 5 dnů předem.
Zákazník potvrdí akceptování změny ceny.

III / c. Způsoby platby

Cenu výletu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Platbou v CZK na bankovní účet: 2200665145/2010
  IBAN CZ2920100000002200665145
  SWIFT FIOBCZPPXXX
 • Platbou v EUR na bankovní účet: 2900665146/2010
  IBAN CZ2920100000002900665146
  SWIFT FIOBCZPPXXX
 • Platební bránou PayPal srze e-mail s podrobnými platebními podmínkami.
  (PayPal Email Payments)

Pokud se strany dohodnou, lze doplatek zaplatit hotově před započetím výletu, a to řidiči nebo průvodci.
Způsoby platby lze kombinovat, například lze platit zálohu pomocí převodu z účtu na účet a doplatek v hotovosti apod.

IV. Zrušení a změny dohodnutých služeb

Cestovní agentura Bohemia Trip je oprávněna odstoupit od potvrzené smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu:

 • Pokud se přihlásí na zákazníkem požadovaný výlet nedostatečný počet zájemců a zákazník neakceptuje z tohoto důvodu navýšení ceny.
 • Zákazník neakceptuje navrhovaný jiný termín.
 • Při událostech způsobených tzv. vyšší mocí (záplavy, nepřízeň počasí apod.).

V těchto případech vrátí cestovní agentura zákazníkovi zaplacenou zálohu mimo náhradu nezbytných výloh ve výši 10 % zaplacené částky.

V. Změny dohodnutých služeb

Cestovní agentura Bohemia Trip je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů zákazníků operativní změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu nebo během čerpání služeb na objednávku nebo jednotlivých služeb, není-li možné z objektivních důvodů dodržet stanovený program nebo poskytnout předem dohodnuté služby.

V takových případech je cestovní agentura Bohemia Trip, po dohodě se zákazníkem povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát na to, aby byl v co nejvyšší míře zachován charakter výletu či služeb. Cena výletu se z důvodu provedených změn nemění.

VI. Zrušení výletu

 • Zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na výlet nebo před čerpáním dohodnutých služeb.
 • Zrušení výletu nebo dohodnutých služeb musí být provedeno písemně, nejlépe e-mailem, a to způsobem nepochybným.
 • Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit storno poplatek, a to ve výši dle doby, kdy je odstoupení od smlouvy doručeno.

Storno poplatky:

 • 14–7 dnů před termínem realizace výletu či služeb – 50 % zálohy;
 • 7–1 dnů před termínem realizace výletu či služeb – 100 % zálohy.
 • Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd, případně musí být před započetím cesty či v jejím průběhu vyloučen z účasti na zájezdu, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení již zaplacené ceny.
 • Dojde-li k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo z části nevyužije objednané a cestovní agenturou Bohemia Trip již zaplacené služby (např. služby ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.) nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny nečerpaných služeb.
 • Dále cestovní agentura Bohemia Trip neodpovídá za případy způsobené nepředvídatelnými mimořádnými okolnostmi, jako jsou přírodní katastrofy, karantény, povstání, stávky a další okolnosti způsobené vyšší mocí, rovněž tak neodpovídá za případy způsobené třetí stranou (stavební práce, dopravní zácpy apod.).

VII. Změna rezervace

Změna rezervace ze strany zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možné realizovat.

VIII. Cestovní agentura Bohemia Trip nenese odpovědnost

 • za případné problémy vzniklé neznalostí a nedodržením předpisů platných v daném státě;
 • veškeré náklady, které tímto vzniknou jdou k tíži zákazníka.

IX. Zvláštní ustanovení

Předáním objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. Cestovní agentura Bohemia Trip zpracovávala chráněné osobní údaje zákazníka včetně rodného čísla.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka je cestovní agentura Bohemia Trip oprávněna zpracovávat v souladu s § 16 citovaného zákona a tyto údaje mohou být zpřístupněny pouze pracovníkům, kteří zpracovávání osobních dat provádějí a kteří jsou oprávněni nabízet služby poskytované nebo zprostředkované cestovní agenturou Bohemia Trip, nebo těm, kteří budou služby poskytovat, vyřizovat reklamace a zpracovávat účetní operace a úhradu za poskytované služby.

Při zpracování osobních údajů zákazníka je cestovní agentura Bohemia Trip povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho osobního života.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dnem uveřejnění na webových stránkách www.bohemia-trip.com.