88. výlet: Třebíč a Telč, vila Tugendhat, zámky Lednice, Valtice, Vranov a Červená Lhota – UNESCO

Navštivte památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ve kterém má Česká republika zapsáno dvanáct památek.

Navštivte památky Unesco města Třebíč a Telč, vyjímečnou vilu Tugendhat, areál zámků Lednice a Valtice, zámek Vranov a zámek Červená lhota.

 • prohlédněte si unikátní město Třebíč s jedinečnou židovskou čtvrtí
 • navštivte vyjímečnou vilu Tugendhat ∗∗∗
 • prohlédněte si zámky Lednice a Valtice  
 • ochutnejte víno z Jižní Moravy ve vinném sklípku
 • navštivte zámek Vranov na Dyji
 • prohlédněte si město Telč
 • navštivte zámek Červená lhota
 • památky zapsány na seznam UNESCO v roce 2003, 2001, 1996, 1992

Poznáte část ze světového dědictví UNESCO, prohlédnete si město Třebíč a jeho židovské ghetto, vyjímečnou vilu Tugendhat, unikátní Lednicko – valtický areál, prohlédnete zámek Vranov na Dyji, město Telč a zámek červená Lhota. Nesmíme zapomenout na vynikající vína ve vinných sklepích Jižní Moravy.

PROGRAM Doba trvání výletu 3 dny
UNESCO
1. den 2.den 3.den
 Odjezd z Prahy: 8.00  Odjezd z penzionu: 9.00  Odjezd z penzionu: 8.30
prohlídka města Třebíč včetně židovské čtvrti snídaně v penzionu
snídaně v penzionu
oběd v místní restauraci  prohlídka zámku Lednice prohlídka zámku Vranov
prohlídka vily Thugendhat  ∗∗∗
oběd v místní restauraci
prohlídka města Telč
ubytování v penzionu v Lednici
prohlídka zámku Valtice
oběd v místní restauraci
večeře v místní restauraci ubytování penzion ve Vranově
prohlídka zámku Červená Lhota
návštěva vinného sklípku
večeře v místní restauraci občerstvení
Ukončení 1. den: dle situace Ukončení 2. den: cca 18.00  Ukončení 3. den: cca 18.00

∗∗∗ O PROHLÍDKU TÉTO PAMÁTKY je tak velký zájem, že je vyprodáno na 6 měsíců předem.
        V případě, že se nepodaří zajistit vstup do vily, bude provedena prohlídka pouze z venčí.


Počátky města Třebíč se datují od přelomu 11. a 12. století, kdy zde moravská knížata založila benediktinský klášter.

Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví.

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí – radnice, školy, rabinátu a chudobince.
Třebíčské židovské památky jsou po Jeruzalému jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO v roce 2003.


Fritz Tugendhat (1895-1958) a jeho žena Greta, rozená Löw-Beerová (1903-1970), pocházeli z židovských německých rodin průmyslníků a obchodníků, kteří v Brně žili již po několikátou generaci.

Po nevydařeném prvním manželství se Greta provdala za Fritze Tugendhata, kterého znala již prakticky od dětství. Oba se rozhodli, že se trvale usadí v Brně a ještě před sňatkem požádali Ludwiga Miese van der Rohe o projekt rodinného domu. Tehdy již renomovaného umělce toužila oslovit především paní Greta a manžel ji podpořil. „Velice jsem si přála mít moderní prostorný dům s jasnými a jednoduchými tvary. Můj muž se přímo děsil pokojů, plných figurek a deček, jak je znal z dětství.“
Mies přijel do Brna v září 1928 a okouzlen exkluzivní stavební parcelou, která skýtala nádherný výhled na historické panorama Brna, zakázku přijal.
Navrhl a realizoval volně stojící třípodlažní vilu, zasazenou ve svažitém terénu a orientovanou na jihozápad. V prvním podlaží (suterén) je technické zázemí. Druhé podlaží (přízemí) tvoří především hlavní obytný a společenský prostor se zimní zahradou a terasou a dále kuchyně s příslušenstvím a místnostmi pro personál. Ve třetím podlaží (patro) je hlavní vstup z ulice s průchodem na terasu, vstupní hala, pokoje rodičů, dětí a vychovatelky s příslušenstvím.
Zcela mimořádné na svou dobu bylo provozní a technické zázemí a vybavení domu.
Dvě velká okna bylo možno pomocí elektromotorů spouštět až k podlaze.
V domě byl rozvod pitné a užitkové vody a byl zde zaveden systém
vzduchotechniky – kombinace topení, ochlazování a zvlhčování.

Nejvýznamnější evropská stavba architekta Ludwiga Miese van der Rohe byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 2001.


První historická zpráva o této lokalitě pochází až z roku 1222. Koncem 13. století se držiteli celé Lednice a Mikulova stal rod Liechtensteinů, původem ze Štýrska, kteří postupně získali pozemkový majetek na obou stranách moravsko-rakouské hranice.

Již v 16. století patrně Hartmann II. z Liechtensteinu, nechal zbořit zdejší středověkou vodní tvrz a nahradil ji renesančním zámkem. Na sklonku 17. století byla i tato stavba zbořena a vybudováno zde barokní sídlo s rozlehlou architektonicky řešenou zahradou a monumentální jízdárnou, podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, která se jen v málo pozměněné podobě uchovala dodnes.

Dnešní vzhled pochází tedy z let 1846-1858, kdy kníže Alois II. z Liechtensteinu usoudil, že Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná a nechal Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání velkolepých setkání evropské šlechty sloužily reprezentační sály v přízemí, které jsou vybaveny vyřezávanými stropy, dřevěným obložením stěn a vybraným mobiliářem.

Lednicko-valtický areál, jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví, je se svými historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy.
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996.


Valtice, německy Feldsberg, město ležící do roku 1920 v Dolních Rakousích, sdílelo s touto zemí společné správní, hospodářské i církevní dějiny. První písemná zmínka o Valticích je z 10. ledna 1193.

V majetku pánů z Liechtensteinu zůstalo toto šlechtické sídlo s krátkými přestávkami až do roku 1945. Valtice stávají trvale hlavním rezidenčním místem tohoto rodu. Jejich sousedství s moravskou Lednicí, v níž vzniklo hlavní letní sídlo rodu, vedlo k vytvoření významného středoevropského celku.

V zámecké instalaci, situované v prvním patře, se návštěvník může seznámit s proměnami dobového vkusu a vedle dochovaných barokních prostor také s tím, jak bylo baroko vnímáno v 19. a 20. století. Valtický zámek byl nejen rezidencí knížete, ale v době jeho nepřítomnosti byly reprezentační místnosti přístupné, a to prokazatelně od první poloviny 19. století. Patrně v této souvislosti vznikla jakoby muzeální instalace, představující cenné předměty z liechtensteinského majetku.

Rozhodnutí o přímé správě státní památkovou péčí bylo pak nesporně záchranou hodnot, vzniklých v průběhu věků.
Valtický zámek tvoří významnou součást Lednicko – valtického areálu, zapsaného v roce 1996 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.


Území jihomoravského Vranova, protékané životodárnou řekou Dyjí, zvalo k osídlení již od pravěku. Nejpozději v jedenáctém století, tedy po obsazení Moravy knížetem Oldřichem, zde byla jako součást podyjské obranné soustavy založen pohraniční hrad, a to zřejmě jako dřevěný, zabezpečený palisádou s příkopy a sypanými valy. Koncem 15. století vranovské údolí ovládá pevná gotická pevnost mistrně využívající přirozených výhod výšinného terénu s meandrující řekou.

Potom nastalo rychlé střídání majitelů. Nejdůležitějšími vlastníky Vranova však byli Althannové, starobylý, původně bavorský rod, který se na Moravě objevil v poslední čtvrtině šestnáctého století. Cílem hraběte Michala Jana II. z Althannu je postavit moderní, dostatečně reprezentativní panské sídlo, jehož interiérová kultura by odpovídala změněným nárokům doby. Se šťastnou intuicí vybírá hlavního tvůrce – jednu z největších osobností středo- evropského baroka, mladého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu.
A tak vzniká jeden z předních skvostů světské barokní architektury, dílo s vzácně vyváženou kompozicí a dokonale umělecky sladěné, jehož všechny výtvarné složky jsou podřízeny jedinému cíli; s hrdou pýchou oslavit Althanny. Klasicismus však obohatil nejen samotný zámek, ale i jeho bezprostřední okolí.

Krátce po roce 1938, kdy se Vranov stává součástí Hitlerovy Říše, zabaven a prodán německému baronu Gebhardu von der Wense – Mörse.
Po skončení druhé světové války stát vranovský památkový objekt konfiskuje a zpřístupňuje veřejnosti.


Podle pověsti je založení města spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099.

Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená na křižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým jádrem města, svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století. Rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna. K zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkem.
Nejstarší stavební památkou ve městě je 49 m vysoká, pozdně románská Svatodušní věž z 13. století.

Historické jádro města bylo zapsáno na seznam UNESCO v roce 1992.


Zámek Červená Lhota, původně tvrz, pochází cca z poloviny 14. Století. Prvním písemným pramenem je zápis učiněný do desek zemských až roku 1465.

Tvrz prošla mnohými úpravami a změnila mnoho majitelů.
V roce 1946 převzal Červenou Lhotu stát a od roku 1949 je zpřístupněna veřejnosti.


   CENA výletu 15 900,- Kč / os (05 – 09)

CENA výletu 17 800,- Kč / os (04, 10) *


* Cena je vyšší mimo sezónu. Objekt je otevřen pro námi objednanou skupinu.

při zájmu menším či větším než 4 osoby – individuální kalkulace

– pokud požadujete průvodce, bude zpracována individuální kalkulace

 • Na všech památkách jsou místní průvodci a pokud je nemají v požadovaném jazyku, tak jsou připraveny texty.
  I u nás Vám poskytneme základní informace o výletu, památkách a České republice v písemné formě,
  případně budou texty doplněny audio nahrávkou.

– Pořadatel CK Pavlína Fulnečková  https://www.grandafrika.cz/

Zdroj:

Město Třebíč http://www.trebic.cz/historie-mesta/d-1383/p1=8957
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/trebic/predstaveni/
Vila Tugendhat http://www.tugendhat.eu/cz/vila-tugendhat/fotogalerie-a-aplikace.html
zámek Lednice http://www.zamek-lednice.com/obrazova-galerie/
zámek Valtice http://www.zamek-valtice.cz/navstevnici-1/zamek-valtice/fotogalerie/
zámek Vranov http://www.zamek-vranov.cz/?hledej=fotogalerie&x=12&y=11&lang=cs
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/telc/predstaveni/
Město Telč   http://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/fotogalerie/
Zámek Červená Lhota http://www.zamek-cervenalhota.eu/fotogalerie/