86. výlet: Sedlec, Kutná Hora, Žďár, Třebíč, Telč – UNESCO

Navštivte památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ve kterém má Česká republika zapsáno dvanáct památek.
Navštivte památky Unesco město Kutná Hora s katedrálou sv. Barbory a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a poutní místo Zelená hora, města Třebíč a Telč.

 • prohlédněte si unikátní kostnici v Sedleci
 • navštivte katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci
 • projděte se historickou částí města Kutná Hora
 • navštivte katedrálu sv. Barbory
 • navštivte vyjímečný kostel sv. Jakuba ze 12. století
 • navštivte poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
 • prohlédněte si zámek ve Žďáru nad Sázavou
 • navštivte město Třebíč a unikátní židovské ghetto
 • prohlédněte město Telč
 • památky zapsány na seznam UNESCO v roce 1992, 1994, 1995, 2002

Poznáte část ze světového dědictví UNESCO, historickou část města Kutná Hora, katedrály v Sedleci a Kutné Hoře, unikátní kostnici v Sedleci, navštívíte poutní místo na Zelené Hoře a prohlédnete zámek ve Žďáru nad Sázavou, prohlédnete si město Třebíč a jeho židovské ghetto a město Telč.

PROGRAM Doba trvání výletu 2 dny
UNESCO
1. den 2.den
 Odjezd z Prahy: 8.00  Odjezd do města Třebíč: 9.00
prohlídka kostnice a katedrály v Sedleci snídaně v penzionu
prohlídka města a katedrály v Kutné Hoře prohlídka města Třebíč včetně žídovského města
prohlídka kostela sv. Jakuba oběd v místní restauraci
oběd v místní restauraci  prohlídka města Telč z rozhledny
 
prohlídka poutního místa na Zelené hoře prohlídka města Telč včetně občersvení
 
prohlídka zámku Žďár nad S.
 
          ubytování v penzionu
 
prohlídka města Žďár n.S.
večeře v místní restauraci
Ukončení 1. den: cca 19.00 Ukončení 2. den: cca 17.30

Kostnice Sedlec. Podle tradice přinesl koncem 13. století opat sedleckého kláštera Jindřich, ze Svatého hrobu z Jerulazéma hrst hlíny a rozprášil ji na klášterním hřbitově, tím se stal tento hřbitov takzvaným Svatým polem.
Hřbitovní půda se stala součástí Svaté země, a proto se sem pohřbívalo nejen z Čech, ale i z Polska, Bavorska a Belgie.

Původně dvoulodní kaple zbudovaná nad suterénním prostorem patří mezi díla stavební huti Václava IV, povolané k dostavbě Vlašského dvora. Její dnešní podoba je výsledkem barokních úprav prováděných J. Santinim počát­kem 18. století.

Interiér kaple patří mezi zvláštnosti. Vý­zdoba je tvořena téměř výhradně lidskými kostmi. Řezbář František Rint provedl úpravy původní unikátní výzdoby z lidských kostí. Všechny kosti byly před použitím desinfikovány.
Podle odhadu je výzdoba v sedlecké kostnici tvořena ostatky asi 40 000 lidí.

Toto dílo vzniklo, aby připomínalo pomíjejícnost lidského života a fakt smrti.


Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů.

Přes všechny moderní změny tvoří sedlecká katedrála i další budovy vynikající soubor, který byl společně s chrámem sv. Barbory dalšími významnými kutnohorskými stavbami zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1282-1320 jako stavba katedrální s ochozem a věncem kaplí. 21. dubna 1421 klášter a spolu s ním i katedrála podlehl útoku husitských vojsk a vyhořel. Dlouhá léta pak čekal na svou obnovu.

Umělecky se zde uplatnil především vynikající stavitel českého baroka Jan Blažej Santini (1677-1733). Objevný styl, který uplatnil především v katedrále (tzv. barokní gotika), nemá v Evropě obdoby a spojuje oba slohy v pozoruhodné jednotě.


Románská stavba kostela sv. Jakuba se nachází na návrší nad říčkou Klejnárkou, uprostřed rozlehlé návsi obce Jakub ( nyní část obce Církvice ).
Jde o stavbu z 12. století, která nemá v Čechách obdoby.

Kostel má obdélnou loď s apsidálním závěrem a výrazně převýšenou věž na západním průčelí.
Stavba je pozoruhodná zvláště svou jižní stranou, která je bohatě zdobena románskými plastikami.
Tato výzdoba je nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky u nás.
O založení kostela se zasloužila vdova Marie po Slaviborovi ze Švabenic, která tímto činem snímá kletbu, uloženou na Slavibora, pro účast na přepadení olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1145.

Dokladem o založení kostela je oltářní autentika, kterou v roce 1165 nechal sepsat pražský biskup Daniel I.
Autentika s relikviemi byla nalezena v roce 1845 v oltářní menze v olověné schránce.


Výjimečná stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého vznikla díky spolupráci opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy a geniálního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Podnětem k výstavbě kostela se stal nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále v roce 1719. Podle legendy zaplatil kněz svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie.
Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy.

Tvrdí se, že na hladině Vltavy, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších barokních poutních míst.
Chátrající objekt se dočkal stavební obnovy až v 70. a na počátku 80. let 20. století. V roce 1994 byla schválena žádost o zařazení areálu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.


Zámek Žďár nad Sázavou bývalý cisterciácký klášter.

Navštívíte nejzajímavější místa, která jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se životem v cisterciáckého řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, navštívíte baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, zavítáte do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční kaple a objevíte původní sádky ze 13.století.


Počátky města Třebíč se datují od přelomu 11. a 12. století, kdy zde moravská knížata založila benediktinský klášter.

Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví.

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí – radnice, školy, rabinátu a chudobince.
Třebíčské židovské památky jsou po Jeruzalému jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO v roce 2003.


Podle pověsti je založení města spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099.

Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená na křižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým jádrem města, svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století. Rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna. K zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkem.
Nejstarší stavební památkou ve městě je 49 m vysoká, pozdně románská Svatodušní věž z 13. století.

Historické jádro města bylo zapsáno na seznam UNESCO v roce 1992.


  CENA výletu 8 400,- Kč / os


při zájmu menším či větším než 4 osoby – individuální kalkulace

– pokud požadujete průvodce, bude zpracována individuální kalkulace

 • Na všech památkách jsou místní průvodci a pokud je nemají v požadovaném jazyku, tak jsou připraveny texty.
  I u nás Vám poskytneme základní informace o výletu, památkách a České republice v písemné formě,
  případně budou texty doplněny audio nahrávkou.

– Pořadatel CK Pavlína Fulnečková  https://www.grandafrika.cz/

Zdroj:

Kostnice Sedlec http://ossuary.eu/index.php/cz/fotogalerie-kostnice
Katedrála Sedlec http://ossuary.eu/index.php/cz/fotogalerie
Kutná Hora http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=153&cid=167&scs=153
Chrám Sv. Barbory http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&cid=61&scs=3
Kamenná kašna http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&cid=65
Morový sloup http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&cid=70&scs=3
Kostel sv. Jakuba http://ossuary.eu/index.php/cz/fotogalerie-jakub
Zelená Hora http://www.zelena-hora.cz/cz/fotovideo-galerie
Žďár nad Sázavou http://www.zdarns.cz/cestovni-ruch/fotogalerie
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/telc/predstaveni/
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/trebic/predstaveni/
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/fotogalerie/
Město Třebíč http://www.trebic.cz/historie-mesta/d-1383/p1=8957
Město Telč   http://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie